5 -02 68 15 44 (021)

بازدید از شرکت LMF اتریش

بازدید مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (آقای مهندس رامین حاتمی و هیات همراه) از کارخانه LMF اتریش
/directory/tapcoglobalcom/editor/PIC02.jpg