5 -02 68 15 44 (021)

محصولات

پکیج های فرآیندی
طراحی و پکیجینگ انواع پمپ های فرایندی براساس استانداردهای
API 617 ,610
فن ها و بلوئرها
فن ها و بلوئرهای (سانتریفیوژ) هوا و گاز براساس استاندارد API 673
کمپرسور
کمپرسورهای گریز از مرکز (سانتریفیوژ) هوا و گاز براساس استاندارد API 617
توربو اکسپندر
توربواکسپندر با بیرینگ های روغنی و مغناطیسی براساس استاندارد API 617